Fijn dat je meer wil weten over Figuring Futures.

Figuring Futures is in de dagelijkse praktijk ontstaan en al heel wat cliënten en groepen hebben het voordeel ervan aan den lijve mogen ondervinden. Doordat we de materialen inzetten bij individuen, koppels of teams blijven er nieuwe en verrassende resultaten ontstaan.

Het is dan ook dankzij cliënten en collega’s en de vele vragen van deelnemers aan onze talloze vormingen dat we kunnen blijven groeien en ontwikkelen. We bouwen voort op wat werkt, blijven reflecteren en verfijnen onze methodiek nog steeds.

Op deze website vind je alvast een basisuitleg over Figuring Futures, ook wel “Zeg het met duplo” genoemd.

Wanneer je het boek “Van Klacht naar Kracht” leest of een workshop volgt, zal je al vlug merken dat het eigenlijk allemaal om de schatkisten draait; meerbepaald om de perspectiefgerichte vraagstelling die ermee gepaard gaat.

Veel leesplezier alvast en neem zeker contact op bij vragen of interesse om een workshop te volgen.

Elke (elke@decontent.be)

Figuring Futures… een creatieve manier om verhalen te delen en de toekomst letterlijk uit te zetten.

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst,
want daarin ben ik van plan te leven.”  
– Albert Einstein

Het belang van goed communiceren is in coaching, hulpverlening en begeleidingswerk essentieel. Heel wat cliënten hebben echter moeite met het uitdrukken van gevoelens. 

Meerdere methodieken hebben het belang van visualiseren en beelddenken al onderstreept. Beelden zijn dan ook krachtiger dan woorden en het gebruik van hulpmiddelen geeft zowel de cliënt als de coach/hulpverlener extra handvatten in het opbouwen van een waarderende dialoog. 

Met de methode “Figuring Futures” doen we dit bijna letterlijk. We maken gebruik van duploblokken, poppetjes, schatkistjes en andere materialen en bouwen op deze manier samen met onze cliënt een doelgerichte coaching/therapiesessie uit. Het materiaal voedt de dialoog en hun gedachten ideeën, hoop, dromen, … worden zichtbaar op tafel. We doorbreken de tijdsdimensie door een reflectie op de huidige situatie waarin we ook het beste uit het verleden meenemen. 

Van hieruit visualiseren we de weg naar een hoopvolle toekomst waardoor de cliënt een nieuw perspectief vindt en terug mogelijkheden ziet, gebaseerd op zijn krachten en hulpbronnen. Samen met de cliënt maken we de shift van enkel praten tot verwezenlijking van zijn persoonlijke doelen waardoor hij weer de architect van zijn eigen toekomst wordt. Door het meegeven van opdrachten wordt de transfer gemaakt van het beeld op tafel naar de alledaagse situaties in het persoonlijke en professionele leven. 

“A fool with a tool is still a fool” 

Deze uitspraak uit de ICT wereld van Grady Booch is hier ook wel toepasselijk.  
De methodiek wordt niet ingezet als een trucje. 
De kracht van de methodiek zit naast het visualiseren in de vraagstelling en de doelgerichte aanpak. Verder wordt er wel eens gesproken over duplopopologie waardoor het idee ontstaat dat het allemaal om poppetjes draait. Wij praten liever over materialen en van al de materialen die op tafel komen staan de schatkistjes centraal.   

In ons boek en in de workshops besteden we daarom ook veel aandacht aan de functies van de drie soorten schatkisten: de toekomstschatkist, de cliëntschatkist en de hulpbronschatkist.

Voordelen

Dankzij de methodiek doorbreken we de tijdsdimensie en springen we voortdurend van het heden naar de toekomst en het verleden. Hiernaast worden er, dankzij de schatkistjes, veel waardering, erkenning en complimenten gegeven.

“The limits of my language are the limits of my worlds”
Wittgenstein

Cliënten geven zelf aan dat Figuring Futures helpt. Ze zeggen dat het de dialoog bevordert en dat ze zich zeer uitgenodigd voelen om zich uit te drukken.  

Ze krijgen de mogelijkheid om vanuit een helikopterperspectief naar hun eigen situatie te kijken. Ze kunnen beter linken leggen, het helpt om te structureren, versterkt de focus en we kunnen samen sneller de diepte van een gesprek induiken. 

Verder zijn de beelden van de opstellingen makkelijk terug oproepbaar en hebben cliënten een geheugensteuntje wanneer ze met anderen over de inhoud van de sessie willen praten. De beelden kunnen eveneens helpen bij het uitvoeren van taken of bij het zetten van de eerste stap naar het gewenste doel buiten de gesprekskamer. 

Toepassingsmogelijkheden 

“Figuring Futures” leent zich naast coaching en (relatie)therapie eveneens voor individuele reflectiemomenten, teambegeleidingen, visieontwikkeling, intervisie en supervisie.  

De hoopverlener/coach wordt zich door het inzetten van hulpmiddelen nog meer bewust van zijn eigen schatten en schades en de invloed hiervan op zijn denken, voelen en handelen, op privé en professioneel vlak. 

Bij cliënten kan het eveneens gebruikt worden om genogrammen uit te zetten, een tijdslijn te maken, voor netwerkuitbreiding, …   

In organisaties en teams om de groepsdynamiek zichtbaar te maken, om een historielijn te maken, om (in combinatie met Lego) de visie en de daarmee gepaard gaande waarden duidelijk te stellen.

Visualiseren en schatten zoeken

Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand. Nog straffer zelfs: het gaat in eerste instantie om de vraagstelling. Het materiaal is louter faciliterend.

We zien visualisatie niet als een op zichzelf staande techniek, maar als een bijkomende ‘taal’ die samen met de oplossingsgerichte vraagstelling één geheel vormt. Doordat je analoog aan het verhaal van de cliënt de poppetjes zet, creëer je erkenning voor het verhaal van de cliënt en zeg je indirect: “jij bent belangrijk” en geef je aan dat je luistert.

De grootste schatkist – de cliëntschatkist – wordt al vlug in het gesprek voor het cliënt-poppetje geplaatst. Ze symboliseert de innerlijke krachten, inzichten, competenties, kwaliteiten die de cliënt bezit.

We willen zijn schatkist door onze vraagstelling vullen om hem de kracht in zichzelf te laten herontdekken, benoemen en versterken. Dit vullen staat dus symbool voor het ontsluieren van de krachten van cliënten om deze doelgericht in te zetten in een voor hem waardevol perspectief.

Dit is trouwens de rode draad in een perspectiefgerichte begeleiding.

Door cliënten gedetailleerd te laten omschrijven wat ze in de plaats willen van het probleem, waar ze op hopen en op zoek te gaan naar momenten waarop de gewenste toekomst al een beetje in beeld komt wordt hun veerkracht gestimuleerd. Gezien we vragen waarop ze hopen en graag toewerken naar een zinvol perspectief zullen we al onze bouwstenen (hoofdstuk 3) linken aan de toekomstschatkist.

De externe hulpbronnen en positieve relaties worden gesymboliseerd door een kleiner schatkistje dat voor het ‘betekenisvolle andere-poppetje’ wordt geplaatst. Dit kleiner schatkistje noemen we de hulpbronschatkist.

Naam en logo

De naam en het logo…  als deel van de methodiek en als stukje van mezelf

Ik ben aanvankelijk contextueel opgeleid en leerde werken met poppetjes via de Nederlandse Marleen Diekmann. Ze gebruikte duplopoppetjes om met vluchtelingen te communiceren in haar therapeutisch werk voor Artsen zonder Grenzen en noemde de methode “Een taal erbij”. Doorheen de jaren ben ik in mijn eigen praktijk meer en meer met lego, duplo en andere materialen gaan werken. Naarmate ik zelf doordrongen geraakte van het oplossingsgerichte gedachtegoed en de beweging maakte van de non-profit naar de profit en coaching ontwikkelde ik mijn eigen methodiek: FIGURING FUTURES

Deze methodiek zit vol met oplossingsgerichte vragen en toepassingen. Zo worden er blokken gebruikt om de schaalvraag te stellen, om doelstellingen te visualiseren of om ‘van struikelblokken stapstenen te maken’.

De drie soorten schatkistjes: de toekomst- of doelschatkist, de cliëntschatkist en de hulpbronschatkist zetten de belangrijkste lijnen uit van het oplossingsgerichte werk. De schatkistjes maken het meest essentiële deel uit van de methodiek Figuring Futures!

Figuring Futures geeft aan hoe ik graag met mensen werk, ik splits het op in:

Figure it out:
We reflecteren op de huidige situatie. Wanneer je wilt dat er iets verandert in je leven/team/relatie, …  dien je hier zelf actie voor te ondernemen. Daarom verwijs ik bewust naar een werkwoord. Ik nodig mensen namelijk graag uit tot actie en ga mee op weg in hun zoektocht naar hetgeen ze echt willen.

Figures:
Ik werk met materiaal en figuurtjes waarmee ik de individuen/groepen die ik begeleid voorstel. Hierdoor gaan we op zoek naar de onderlinge verbindingen. De opstelling is zeer dynamisch: we ondernemen actie in interactie.

Futures:
Ik bouw (ook letterlijk) met mensen aan hun gewenste toekomst waardoor ze weer mogelijkheden zien en een nieuw perspectief krijgen.

Gezien ik ook buiten België graag over de methodiek vertel en ermee werk, koos ik voor een Engelstalige naam.

In het Nederlands zou ik zeker iets gedaan hebben met “van inzicht naar uitzicht”, wat voor mij ook in Figuring Futures zit: Mensen inzicht geven door hun situatie te visualiseren. Hun voorstellingsvermogen aan te spreken en het ontdekken van een nieuw perspectief (uitzicht) waar ze voor willen gaan, steunend op hun eigen krachten en deze van de mensen die hen omringen.

Het logo kwam tot stand na een prettige samenwerking met vormgever Els Vrints. Zij vertrok vanuit het moodboard dat ik maakte. Verrassend voor mezelf was dat het moodboard vooral was opgebouwd uit warme blauwtinten en paars. Eenmaal ik ontdekte dat de betekenis van deze kleuren geassocieerd wordt met begrippen als puur, betrouwbaar, inventief, verzachtend, originaliteit, wijsheid en intuïtie, passievol en vol inspiratie, en vrouwelijkheid, … wist ik zeker dat deze kleuren in het logo verwerkt mochten worden.

Voor mij straalt het logo ook het volgende uit:

 • De vogel, klaar om uit te vliegen, die eens hij hoog in de lucht is heel goed het overzicht kan houden en op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden.
 • De boom, die nog helemaal in ontwikkeling is en nog volop kan verder groeien en bloeien maar toch al steunt op een stevige stam. De boom is ook heel open en staat tegelijk heel goed in contact met de aarde, waardoor hij gevoed wordt. Hij weet zich aan te passen aan de seizoenen en de veranderingen die daarmee gepaard gaan. Deze boom staat voor mij voor wijsheid, inzicht en hoop.

In het logo zit dus hetgeen ik mijn cliënten toewens: het kunnen delen van hun verhalen terwijl ze zich verbonden voelen met anderen en met hun rijke verleden waar ze positief op terugblikken terwijl ze gefocust zijn op de toekomst en hier kleine stapjes naar toe zetten, gebruik makend van hun kwaliteiten en omringd door belangrijke anderen.

We werken vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed en hanteren graag perspectiefgericht werken als term.

In hoofdstuk 3 van “Van Klacht naar Kracht” zal je ontdekken dat we 10 bouwstenen centraal zetten. Je vindt daar meteen de opbouw van een perspectiefgericht gesprek.

 • Krachtgericht starten
 • De veranderwens
 • Werkbare doelen
 • Eerdere successen en uitzonderingen
 • Eerste signaal naar verbetering (behoud)
 • Anticiperen op tegenslag
 • Afronden
 • Zelfreflectie
 • Wat gaat er beter?

De schatkisten vormen als het ware het cement en krijgen een centrale plek. We gaan immers voortdurend op zoek naar kwaliteiten, vaardigheden en hulpbronnen (betekenisvolle anderen en supporters)

In een vorming benadrukken we steeds het belang van de doelgerichtheid, de vraagstelling en de basishoudingen (niet-weten en ‘leading from one step behind). Hierover vind je meer in hoofdstuk 1, 2 en 4.

Wil je al enthousiast materiaal aanschaffen? Dan kan een starterskit bestaan uit:

 • 2 toekomstschatkisten
 • 3 kleine schatkistjes
 • 2 cliëntschatkisten
 • 4 meisjes – 4 jongetjes
 • 2 pubermeisjes – 2 puberjongens (Playmobil is hiervoor geschikt)
 • 4 vrouwen  – 4 mannen
 • 2 oma’s – 2 opa’s

Wanneer je onze perspectiefgerichte vraagstelling wil gebruiken breid je best je poppetjes en schatkistjes uit met verschillende soorten blokken:

 • 4 x 10 groene, blauwe, gele en rode blokken (dus 40 in totaal)
 • 12 duploblokken in 12 verschillende kleuren
 • 12 vierkante legoblokjes in 12 verschillende kleuren (bij voorkeur zelfde kleuren als duplo)
 • 10 vierkante legoblokjes in éénzelfde kleur bijvoorbeeld oranje
 • 2 ‘obstakels’ liefst in twee verschillende kleuren (bijvoorbeeld zwart en rood)
 • enkele touwtjes (blauw, rood, …)
 • rubberen matjes in 3 verschillende kleuren en van elke kleur twee matjes
 • drie ‘boinks’
 • een grote toverstaf
 • eventueel als uitbreiding bij kinderen: superman met zijn cape en een fee  met een toverstaf

Mogelijke verkoopadressen

De methodiek draait om de schatkisten, veel meer dan dat de poppetjes een hulpmiddel zijn.
De mooie toekomst- en hulpbronnenschatkist die we gebruiken, kan je ontdekken tijdens een basistweedaagse Figuring Futures.

Obstakels kunnen gekocht worden bij Houtalier Muylenberg. Ze worden daar gemaakt door personen met een beperking.
Mail naar houtatelier@muylenberg.be met onze groeten en vraag naar “houten soldaatjes”.
Je kan kiezen voor een zwart of rood likje verf.

Vingervallen worden verkocht onder de naam “boink” en vind je hier

Bij Toys42hands vind je ook een mooie toverstaf in twee formaten.

Lego:
Lego stenen, voor bijvoorbeeld de schaalvraag, zijn nieuw afzonderlijk te koop via de lego site (www.lego.com) – wij gebruiken deze van 1,5 cm op 1,5 cm en daarnaast eveneens de vierkante duplo blokken.

Tweedehands bouwstenen en poppetjes vind je hier.

Duplo:
In je zoektocht op google geef je “duplo wereldfamilie” in, je vindt dan pakketten waarin 16 poppetjes te vinden zijn.
Onthoud dat we enkel neutrale poppetjes gebruiken: dus geen brandweerman, verpleegster … mensen zijn veel meer dan hun beroep en vervullen meerdere rollen.

Heb je een goed verkoopadres dat waardevol kan zijn voor andere lezers, laat het ons weten, we delen het hier graag.

Vertel ons ook zeker hoe goed de methodiek je lukt en hoe ons boek jou helpt bij de vraagstelling en het doelgericht inzetten van al dit materiaal.